سفارشات تولیدی - Factory orders

مفهوم:سفارشات تولیدی - تفاوت خالص بین سفارشات این ماه و سفارشات لغو شده دوره پیش است.

توضیح: این شاخص شامل سفارشات کالاهای بادوام (Durable Goods Orders) و سفارشات کالاهای مصرفی (Non-durable goodsorders) می‌شود. رشد این شاخص نشانگر بالا رفتم فعالیت تولیدی و در نتیجه رشد احتمالی آن خواهد بود و بالعکس کاهش یافتن شاخص نشانگر کم شدن تولید می باشد.

روش تاثیر: شاخص سفاررشات نشانگر فعالیت تولید می باشد. رشد این شاخص نشانگر رشد اقتصاد و افزایش قیمت دلار و بالعکس کاهش آن نشانگر رکود افتصادی می‌باشد.

میزان تاثیر: پایین

تناوت انتشار: اولین روز هر ماه منتشر می شود

ساعت انتشار: ساعت 15:00 به وقت GMT.

منبع: اداره آمار وزارت بازگانی ایالات متحده امریکا (The Census Bureau of the Department of Commerce).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.