موجودی و بالانس حساب سرمایه گذاری چیست؟

موجودی (equity) مجموع دارایی کل حساب سرمایه گذاری هنگام آخرین رول اور که به سرمایه گذار تعلق دارد.

بالانس (balance)مجموع تمام واریزها و برداشت ها از حساب سرمایه گذاری که با توجه به آنها کارمزد مدیر پرداخت می شود. پس از اتمام هر رول اور و پرداخت کارمزدها، بالانس و موجودی حساب سرمایه گذاری برابر خواهند شد.

همچنین یک شاخص اطلاعاتی دیگر به نام افزایش موجودی خالص وجود دارد. این شاخص افزایش موجودی خالص که در نتیجه معاملات مدیر از زمان آغاز کار حساب سرمایه گذاری را نشان می دهد.

افزایش موجودی خالص = موجودی - مبلغ کل تمام برداشت ها از حساب سرمایه گذاری + مبلغ تمام برداشت های ئاقعی از حساب سرمایه گذاری.

مثال:

سرمایه گذار با شرایط مدیر 50% از سود 000 1 USD به حساب سرمایه گذاری واریز می کند. پس از واریز بالانی، موجودی و موجودی خالص برابرند با 000 1 USD. پس از انجام معاملات سود دریافت شده به حساب وارد شده و موجودی حساب برابر شده است با 500 1 USD. در پایان معاملات مدیر با توجه به شرایط مدیر به مدیر مبلغ 250 USD بعنوان کارمزد (50% از بازده که برابر بوده است با 500 USD) پرداخت می شود. پس از پرداخت کارمزد مدیر، بالانس، موجودی و موجودی خالص حساب سرمایه گذاری برابر است با 250 1 USD.

تغییر بالانس در صورت برداشت وجه از حساب

در صورت برداشت از حساب بالانس و موجودی به میزان برداشت تغییر خواهند کرد، اگر موجودی بیشتر و یا برابر است با بالانس.

مثال شماره یک::

بالانس حساب سرمایه گذاری برابر است با 000 1 USD. هنگام انجام معاملات در حساب سرمیه گذاری سود کسب می شود و پس از اتمام معاملات بالانس و موجودی حساب سرمایه گذاری برابر شده است با 500 1 USD. سرمایه گذار درخواستی برای برداشت 100 USD ارسال می کند. پس از اجرای درخواست بالانس و موجودی حساب برابر خواهد شد با 400 1 USD.

مثال شماره دو:

بالانس حساب سرمایه گذاری برابر است با 000 1 USD. هنگام انجام معاملات در حساب سرمیه گذاری زیان دریافت می کند. و پس از اتمام معاملات بالانس و موجودی حساب سرمایه گذاری برابر شده است با 500 USD. سرمایه گذار درخواستی برای برداشت 100 USD و یا 20% از بالانس ارسال می کند. پس از اجرای درخواست بالانس، موجودی و موجودی با توجه به کارمزد مدیر به ترتیب برابر خواهند بود با 800 ، 400 USD و 400 USD USD.

اگر هنگام برداشت در حساب سرمایه گذاری سود موجود باشد مدیر کارمزد خود را از این مبلغ دریافت خواهد کرد.

مثال:

فرض می کنیم پس از چند هفته معامله مدیر 20% سود برای سرمایه گذار کسب کرده است. کارمزد مدیر در لیست شرایط مدیر برابر است با 50%. موجودی اولیه حساب سرمایه گذاری بربر بوده است با 000 1 USD.

بالانس حساب سرمایه گذاری همان 000 1 USD است. کارمزد مدیر بربر است با نصف سود بدست آمده یعنی 100 USD. موجودی با توجه به کارمزد مدیر برابر خواهد بود با 200 1 USD، و موجودی برابر است با 100 1 USD (بدون کارمزد مدیر). مدیر 110 USD یعنی 10% از موجودی را برداشت می کند. بالانس، موجودی و موجودی با کارمزد مدیر به ترتیب برابر خواهند بود با 900 USD و 990 USD و 1080 USD. مدیر 10% از کارمزد خود یعنی 10 USD را نیز دریافت خواهد کرد.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.