Cluster

خوشه – بخشی از نمودار ترمینال تجاری می‌باشد که در آن انطباق چند رویداد مشاهده می‌شود. خوشه‌ می‌توانند نرخی و یا زمانی باشند. در نمودار خوشه‌ای نرخی می‌توان مشاهده کرد چگونه چند روش تجزیه و تحلیل فنی یک نرخ را به عنوان سطح تغییر جهت نشان می‌دهند. خوشه زمانی، زمان تغییر نرخ را بدون توجه به نرخ نشان می‌دهد.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.