نرخ بهره

page_analytics-market-analysis-tools-interest-rates.title

اطلاعات در مورد نرخ بهره‌ها را FXStreet.com - یکی از مشهورترین پورتال معاملاتی ارائه می‌کند.

مشتری شوید

کشور

نرخ

میزان قبلی

جلسه بعدی

امریکاFederal Funds5.5 %01.05.2024, 18:00
اتحادیه اروپاRefinancing Tender4.5 %06.06.2024, 12:15
بریتانیاRepo Rate5.25 %09.05.2024, 11:00
ژاپنOvernight Call Rate-0.1 %26.04.2024, 03:00
سوئیس3 Month LIBOR Range1.75 %20.06.2024, 07:30
کاناداOvernight Rate Target5 %05.06.2024, 13:45
استرلیاCash Rate4.35 %07.05.2024, 04:30
نیوزلندOfficial Cash Rate5.5 %22.05.2024, 02:00

کشور

نرخ

میزان قبلی

جلسه بعدی

امریکاFederal Funds5.5 %01.05.2024, 18:00
اتحادیه اروپاRefinancing Tender4.5 %06.06.2024, 12:15
بریتانیاRepo Rate5.25 %09.05.2024, 11:00
ژاپنOvernight Call Rate-0.1 %26.04.2024, 03:00
سوئیس3 Month LIBOR Range1.75 %20.06.2024, 07:30
کاناداOvernight Rate Target5 %05.06.2024, 13:45
استرلیاCash Rate4.35 %07.05.2024, 04:30
نیوزلندOfficial Cash Rate5.5 %22.05.2024, 02:00

کشور

نرخ

میزان قبلی

جلسه بعدی

امریکاFederal Funds5.5 %01.05.2024, 18:00
اتحادیه اروپاRefinancing Tender4.5 %06.06.2024, 12:15
بریتانیاRepo Rate5.25 %09.05.2024, 11:00
ژاپنOvernight Call Rate-0.1 %26.04.2024, 03:00
سوئیس3 Month LIBOR Range1.75 %20.06.2024, 07:30
کاناداOvernight Rate Target5 %05.06.2024, 13:45
استرلیاCash Rate4.35 %07.05.2024, 04:30
نیوزلندOfficial Cash Rate5.5 %22.05.2024, 02:00

کشور

نرخ

میزان قبلی

جلسه بعدی

امریکاFederal Funds5.5 %01.05.2024, 18:00
اتحادیه اروپاRefinancing Tender4.5 %06.06.2024, 12:15
بریتانیاRepo Rate5.25 %09.05.2024, 11:00
ژاپنOvernight Call Rate-0.1 %26.04.2024, 03:00
سوئیس3 Month LIBOR Range1.75 %20.06.2024, 07:30
کاناداOvernight Rate Target5 %05.06.2024, 13:45
استرلیاCash Rate4.35 %07.05.2024, 04:30
نیوزلندOfficial Cash Rate5.5 %22.05.2024, 02:00

کشور

نرخ

میزان قبلی

جلسه بعدی

امریکاFederal Funds5.5 %01.05.2024, 18:00
اتحادیه اروپاRefinancing Tender4.5 %06.06.2024, 12:15
بریتانیاRepo Rate5.25 %09.05.2024, 11:00
ژاپنOvernight Call Rate-0.1 %26.04.2024, 03:00
سوئیس3 Month LIBOR Range1.75 %20.06.2024, 07:30
کاناداOvernight Rate Target5 %05.06.2024, 13:45
استرلیاCash Rate4.35 %07.05.2024, 04:30
نیوزلندOfficial Cash Rate5.5 %22.05.2024, 02:00

کشور

نرخ

میزان قبلی

جلسه بعدی

امریکاFederal Funds5.5 %01.05.2024, 18:00
اتحادیه اروپاRefinancing Tender4.5 %06.06.2024, 12:15
بریتانیاRepo Rate5.25 %09.05.2024, 11:00
ژاپنOvernight Call Rate-0.1 %26.04.2024, 03:00
سوئیس3 Month LIBOR Range1.75 %20.06.2024, 07:30
کاناداOvernight Rate Target5 %05.06.2024, 13:45
استرلیاCash Rate4.35 %07.05.2024, 04:30
نیوزلندOfficial Cash Rate5.5 %22.05.2024, 02:00

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.