چگونه حجم واریز / برداشت وجوه توسط سرمایه گذار را تنظیم کرد؟

مدیر موظف است حجم معاملات باز در حساب PAMM را بررسی کند و در صورت انجام درخواست واریز / برداشت، آن را تنظیم کند.

در مثال های زیر ما چند نمونه از تنظیم در صورت واریز / برداشت وجه بررسی کرده ایم.

مثال شماره یک: حساب PAMM از دو حساب تشکیل شده است: حساب سرمایه گذاری و حساب سرمایه گذاری مدیر. مبلغ موجودی حساب PAMM برابر است با USD 10 000.

1

مدیر معاملی برای خرید جفت ارزی EURUSD با حجم 4 لوت به قیمت 1.29000 باز کرده است

2
 

مبلغ ابتدایی

   

مدیر

000 3 USD

سرمایه گذار 1

000 1 USD

سرمایه گذار 2

000 6 USD

   

در زمان رول اور نرخ به سطح 1.28800 می رسد، بنابراین در حساب زیان به مبلغ 800 USD به طرز متناسب تقسیم می شود.

3
 

مبلغ ابتدایی

رول اور 1

     

مدیر

000 3 USD

760 2 USD =‏ 240 - 000 3

سرمایه گذار 1

000 1 USD

920 USD =‏ 80 - 000 1

سرمایه گذار 2

000 6 USD

520 5 USD =‏ 480 - 000 6

     

پس از رول اور قیمت به سطح 1.9300 می رسد، بنابراین، در حساب سود 000 2 USD به طرز متناسب تقسیم می شود.

4
 

مبلغ ابتدایی

رول اور 1

رول اور 2

نتیجه

         

مدیر

000 3 USD

760 2 USD =‏ 240 - 000 3

360 3 USD =‏ 600 + 760 2

360 3 USD

سرمایه گذار 1

000 1 USD

920 USD =‏ 80 - 000 1

120 1 USD =‏ 920 +200

120 1 USD

سرمایه گذار 2

000 6 USD

520 5 USD =‏ 480 - 000 6

720 6 USD =‏ 200 1 + 520 5

720 6 USD

         

مثال شماره دو: همان حساب PAMM را در صورت واریز دوباره وجه بررسی می کنیم.

حساب های PAMM از دو حساب تشکیل شده است. حساب سرمایه گذارارن و حساب سرمایه گذاری مدیر. بالانس حساب PAMM برابر است با 000 10 USD. مدیر معامله ای برای خرید جفت ارزی EURUSD با حجم 4 لوت به نرخ 1.29000 باز می کند. هنگام رول اور نرخ به سطح 1.28800 می رسد. بنابراین زیان برابر است با 800 USD و بین تمام شرکت کنندگان حساب تقسیم خواهد شد.

5
 

مبلغ ابتدایی

رول اور 1

     

مدیر

000 3 USD

760 2 USD =‏ 240 - 000 3

سرمایه گذار 1

000 1 USD

920 USD =‏ 80 - 000 1

سرمایه گذار 2

000 6 USD

520 5 USD =‏ 480 - 000 6

     

مدیر درخواست اظافه شدن یک سرمایه گذار دیگر در این رول اور دریافت می کند. میزان سرمایه او برابر است با: 000 5 USD.

6

در زمان رول اور باید با توجه به تغییرات در موجودی حساب مدیر باید معاملات را تنظیم کرد: در این مثال چون میزان بودجه بیشتر شده است او باید حجم معامله را بالا ببرد. حجم مورد نیاز با فرمول

SumInv / Equity) × Lots) محاسبه می شود، در اینجا:

  • SumInv: مبلغ سرمایه گذاری جدید
  • Equity: Equity حساب PAMM هنگام رول اور
  • Lots: حجم دارایی خریداری شده.

در مثال ما: 2.17 = 4 × (200 9 / 000 5)

این بدان معنی است که برای تنظبم وضعیت معامله مدیر باید 2.17 لوت EURUSD خریداری کند.

بنابراین لازم است معامله ای برای BUY (خرید) 2.17 لوت با نرخ 1.28800 باز کرد.

7
 

مبلغ ابتدایی

رول اور 1

     

مدیر

000 3 USD

760 2 USD =‏ 240 - 000 3

سرمایه گذار 1

000 1 USD

920 USD =‏ 80 - 000 1

سرمایه گذار 2

000 6 USD

520 5 USD =‏ 480 - 000 6

سرمایه گذار 3

0 USD

واریز 000 5 USD

     

پس از رول اور نرخ به سطح 1.29300 می رسد، بنابراین در حساب سودبوجود آمده است که نسبت به سرمایه هر عضو بین آنها تقسیم خواهد شد. این سود برابر است با 080 3 USD.

8
 

مبلغ ابتدایی

رول اور 1

رول اور 2

نتیجه

         

مدیر

000 3 USD

760 2 USD =‏ 240 - 000 3

360 3 USD =‏ 600 + 760 2

360 3 USD

سرمایه گذار 1

000 1 USD

920 USD =‏ 80 - 000 1

120 1 USD =‏ 920 +200

120 1 USD

سرمایه گذار 2

000 6 USD

520 5 USD =‏ 480 - 000 6

720 6 USD =‏ 200 1 + 520 5

720 6 USD

سرمایه گذار 3

0 USD

واریز 000 5 USD

080 6 USD =‏ 080 1 + 000 5

080 6 USD

         

یادآوری می کنیم که در صورت تنظیم موقیت، واریز وجه به حساب PAMM روی نتایج تجاری سرمایه گذاران تاثیری نخواهد گذاشت.

مثال شماره سه: همان حساب PAMM را در صورت برداشت وجه بررسی می کنیم.

حساب های PAMM از دو حساب تشکیل شده است. حساب سرمایه گذارارن و حساب سرمایه گذاری مدیر. بالانس حساب PAMM برابر است با 000 10 USD. مدیر معامله ای برای خرید جفت ارزی EURUSD به حجم 4 لوت با نرخ 1.29000 باز می کند.

هنگام رول اور نرخ به سطح 1.28800 می رسد، بنابراین در حساب زیانی به میزان 800 USD بوجود آمده است که با توجه به سهم هر شرکت کننده در حساب بین آنها تقسیم خواهد شد.

9

مدیر درخواستی برای برداشت وجه توسط سرمایه گذار 2 از حساب PAMM به میزان 520 5 USD دریافت می کند.

10

هنگم رول اور باید با توجه با تغییرات جدید وضعیت را تنظیم کرد: با توجه به این که از حساب وجه برداشت می شود، مدیر باید حجم معاملات را کاهش دهد.محاسبه میزان کاهش حجم را می شود با فرمول زیر محاسبه کرد:

OutInv / Equity) × Lots)

  • OutInv: مبلغ برداشت سرمایه؛
  • Equity: موجودی حساب در زمان رول اور؛
  • Lots - حجم دارایی خریداری شده.

در مثال ما: لوت 2.4 = 4 × (200 9 / 520 5).

این بدان معنی است که برای تنظم وضعیت مدیر باید 2.4 لوت جفت ارزی EURUSD را ببندد.

بنابراین معامله باز برابر است یا BUY EURUSD حجم 1.6 نرخ 1.28800.

11
 

مبلغ ابتدایی

رول اور 1

     

مدیر

000 3 USD

760 2 USD =‏ 240 - 000 3

سرمایه گذار 1

000 1 USD

920 USD =‏ 80 - 000 1

سرمایه گذار 2

000 6 USD

(برداشت 520 5) 520 5 USD =‏ 480 - 000 6

     

پس از رول اور نرخ به سطح 1.29300 می رسد، بنابراین در حساب سودی برابر با 800 USD بوجود امده که با توجه به سهم هر شرکت کننده در حساب بین آنها تقسیم خواهد شد.

12
 

مبلغ ابتدایی

رول اور 1

رول اور 2

       

مدیر

000 3 USD

760 2 USD =‏ 240 - 000 3

360 3 USD =‏ 600 + 760 2

سرمایه گذار 1

000 1 USD

920 USD =‏ 80 - 000 1

120 1 USD =‏ 920 +200

       

یادآوری می کنیم که در صورت تنظیم موقیت، واریز وجه به حساب PAMM روی نتایج تجاری سرمایه گذاران تاثیری نخواهد گذاشت.

توجه!

اگر همزمان چند درخواست واریز و برداشت اجرا می شوند لازم است ابتدا مبلغ کل برداشت ها و واریزها را حساب کرد سپس با استفاده ار فرمول داده شده حجم معاملات را تنظیم کرد.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.